Het bestuur

Ons bestuur wordt voorgegaan door Juliëtte Maessen, die al jaren het voorzitterschap met veel liefde en toewijding verzorgt. De taken met betrekking tot het secretariaat zijn verdeeld over de bestuursleden.
Het enige mannelijke bestuurslid is Noël Houben. Hij verzorgt de financiële zaken en de ledenadministratie en houdt de dames in toom tijdens de ‘gezellige’ bestuursvergaderingen.

Marie-Thérèse Meeks en Georgette Kardaun verzorgen onder andere de nieuwsbrieven en assisteren waar nodig is! Als bestuursleden trainsters van FlashDance blijven wij ons best doen, zodat jullie het aan niets ontbreekt op dans- en teamgebied!

Doelstellingen van het bestuur 

• Het bestuur bestaat uit een oneven aantal (minimaal 5 personen).
• Zij worden in een ledenvergadering bij stemming gekozen.
• Zij bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en gewone leden.
• Jaarlijks vindt een ledenvergadering plaats, er zal een presentielijst worden bijgehouden. 
• Jaarlijks treedt een bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.
• Op deze vergadering wordt tevens uit twee personen een kascontrolecommissie benoemd, die één keer per jaar de kas / bankboeken controleert. 
De penningmeester is verplicht om aan deze controlecommissie inzage te geven in alle door hem / haar bijgehouden boeken en daarbij behorende stukken.
• Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
• Alle vakanties zijn gekoppeld aan de schoolvakanties van de basisschool te Obbicht. Zie hiervoor het publicatiebord bij de entree!!!

Vaste taken van het bestuur

• De vereniging in stand houden en bevorderen.
• De voorzitter treedt op namens de vereniging tijdens alle belangrijke gebeurtenissen en leidt de vergaderingen.
• De secretaris maakt de notulen van alle vergaderingen en verzorgt de correspondentie.
• De penningmeester houdt alle financiële zaken bij, zoals contributie en andere inkomsten / uitgaven. Op de jaarvergadering brengt hij / zij hiervan verslag uit aan de leden.
• Het bestuur houdt één keer in de 4 tot 6 weken een vergadering en kan in zeer moeilijke kwesties besluiten een voortijdige ledenvergadering uit te schrijven.
• Vaststelling van de contributie.